Pedicure Groesbeek, gevestigd aan Cranenburgsestraat 5 te Groesbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens verwerken
Pedicure Groesbeek verwerkt je persoonsgegevens door dat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam – geslacht
- geboortedatum
- adresgegevens- telefoonnummer- lijst met contactgegevens via een app

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens
Pedicure Groesbeek verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou betreffende jouw gezondheid

Doelen verwerken persoonsgegevens
Pedicure Groesbeek verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en voor wettelijke verplichtingen zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Pedicure Groesbeek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Duur bewaren persoonsgegevens
Pedicure Groesbeek bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens (personalia, adres, telefoonnummer, e-mailadres): maximaal 6 maanden na de laatste afspraak

Delen van persoonsgegevens met derden
Pedicure Groesbeek verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Pedicure Groesbeek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies/vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Pedicure Groesbeek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pedicure Groesbeek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pedicuregroesbeek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot gegevensoverdraging, inzage, correctie of verwijdering door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, (uiterlijk binnen 4 weken) op jouw verzoek .
Pedicure Groesbeek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pedicure Groesbeek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pedicuregroesbeek.nl.